Dịch Vụ Tiếp nhận và Giới Thiệu

Bước đầu tiên để nhận được dịch vụ hỗ trợ ổn định cuộc sống từ PEIANC là đăng ký với một Nhân Viên Tiếp Nhận. Nhân Viên Tiếp Nhận sẽ xác định điều kiện được sử dụng dịch vụ, thực hiện đánh giá các nhu cầu, và xây dựng một kế hoạch để ổn định cuộc sống cho mỗi khách hàng đủ điều kiện. Nếu có thể, các gia đình được đăng ký cùng một cuộc hẹn.

Dịch Vụ Tiếp Nhận và Giới Thiệu bao gồm:

  • Thu thập các thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp các dịch vụ tiếp theo
  • Bắt đầu hỗ trợ bằng cách làm thủ tục để nhận được các dịch vụ và giấy tờ pháp lý quan trọng
  • Cung cấp các thông tin liên quan nhằm trợ giúp cho việc ổn định
  • Giới thiệu về các chương trình của PEIANC và các chương trình bên ngoài, phụ thuộc vào những nhu cầu cá nhân

Những lợi ích khi đăng ký với PEIANC

Những khách hàng đã đăng ký có thể tiếp cận với thông tin và rất nhiều dịch vụ miễn phí của PEIANC. Khách hàng của PEIANC nhận được sự hỗ trợ như sau:

  • Kiểm tra trình độ và đăng ký học ngoại ngữ
  • Được tiếp cận dịch vụ phiên dịch và dịch thuật
  • Tìm kiếm công việc và lên kế hoạch nghề nghiệp
  • Đăng ký trường học cho trẻ em
  • Kết nối tìm kiếm cơ hội bằng mạng lưới quan hệ xã hội và chuyên môn
  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc ổn định cuộc sống

Hãy duyệt lướt qua trang web này để tìm kiếm các dịch vụ cụ thể mà bạn cần. Lưu ý là điều kiện tiếp cận một số dịch vụ có thể bị hạn chế, phụ thuộc vào loại hình và tình trạng định cư của bạn.

Nếu Bạn Là Khách Hàng Đã Đăng Ký

Nếu bạn là một khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ với PEIANC, bạn có thể liên hệ trực tiếp với bất kỳ bộ phận hoặc nhân viên nào. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc của bộ phận hay nhân viên ở trang web tương ứng.