Meet the Staff

Erin Mahar

Erin Mahar
Manager, Settlement Services

(902) 628-6009 ext. 203
E-mail

Alex Yin

Alex Yin
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 228
E-mail

Alexa Reid

Alexa Reid
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 232
E-mail

Belinda Woods

Belinda Woods
Settlement Worker

902-439-4720
E-mail

Lucy Zhang

Lucy Zhang
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 212
E-mail

Samara Meade

Samara Meade
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 211
E-mail

Samia Alkhouri

Samia Alkhouri
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 221
E-mail

Sara Peters

Sara Peters

(902) 628-6009 ext. 233
E-mail

Steve Lai

Steve Lai
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 227
E-mail

Suzan Ahmar Dakneh

Suzan Ahmar Dakneh
Receptionist

(902) 628-6009 ext. 204
E-mail

Tasha Corrigan

Tasha Corrigan
Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 251
E-mail

Amy MacLean

Amy MacLean
Manager, Employment Services

(902) 628-6009 ext. 222
E-mail

Eric Myers

Eric Myers
Employment Counsellor

(902) 628-6009 ext. 224
E-mail

Hannah Jones

Hannah Jones
Employment Counsellor

(902) 628-6009 ext. 236
E-mail

David Harper

David Harper
Program Officer, AICLF

902-388-7116
E-mail

Jordana Birt

Jordana Birt
Employment Counsellor

(902) 628-6009 ext. 235
E-mail

Lisa Chaisson

Lisa Chaisson
Employment Counsellor

(902) 628-6009 ext. 205
E-mail

Rocío McCallum

Rocío McCallum
Manager, Youth Services

(902) 628-6009 ext. 219
E-mail

Fereshteh Shaer

Fereshteh Shaer
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 252
E-mail

Nicole Cuiying  Li

Nicole Cuiying Li
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 206
E-mail

Ryan Richard

Ryan Richard
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 253
E-mail

Scott Hay

Scott Hay
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 209
E-mail

Suna Houghton

Suna Houghton
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 223
E-mail

Teresa Zhang

Teresa Zhang
Youth Settlement Worker

(902) 628-6009 ext. 238
E-mail

Carolyn Jenkins

Carolyn Jenkins

(902) 628-6009 ext. 202
E-mail

Aynur Darian

Aynur Darian
Family Counsellor

(902) 628-6009 ext. 216
E-mail

Nancy Clement

Nancy Clement
Community Engagement Coordinator

(902) 628-6009 ext. 217
E-mail

Lisa Dollar

Lisa Dollar
Cultural Inclusion Trainer

(902) 628-6009 ext. 208
E-mail

Melanie Bailey

Melanie Bailey
LIP/PIP Coordinator

(902) 628-6009 ext. 214
E-mail

Rosalie Blanchard

Rosalie Blanchard
EAL Tutor Program Coordinator

(902) 628-6009 ext. 207
E-mail

Sameh Elgharib

Sameh Elgharib
Volunteer Coordinator

(902) 628-6009 ext. 237
E-mail

Todd MacEwen

Todd MacEwen
Information Services

(902) 628-6009 ext. 229
E-mail

Valerie Fitzpatrick

Valerie Fitzpatrick
Community Connections Program Coordinator

(902) 628-6009 ext. 230
E-mail

Yvette Doucette

Yvette Doucette
Newcomer Orientation Worker

(902) 628-6009 ext. 226
E-mail

Craig Mackie

Craig Mackie
Executive Director

(902) 628-6009 ext. 213
E-mail

Barry Ansems

Barry Ansems
Director, Finance and Administration

(902) 628-6009 ext. 218
E-mail

Terri Tremblett

Terri Tremblett
Finance Support Clerk

(902) 628-6009 ext. 231
E-mail

Reem Sicoe

Reem Sicoe

902-628-6009
E-mail

Nội dung của trang web này dự định dành cho những người thành thạo tiếng Anh hay tiếng Pháp. Nếu bạn cần thông tin ở trang này hiển thị bằng ngôn ngữ của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Tầm Nhìn

Một cộng đồng hiếu khách và hoà đồng

Sứ Mệnh

Chúng tôi đưa các cộng đồng khác nhau đền gần lại với nhau và tiếp sức cho những người mới đến tạo dựng tương lai ở PEI.

Giá Trị

Tinh Thần Trách Nhiệm | Đa Dạng | Đồng Cảm | Chính Trực | Đổi Mới Sáng Tạo | Tôn Trọng | Tinh Thần Làm Việc Nhóm

PEIANC is a Member of:

Atlantic Region Association of Immigrant Serving Agencies

Nội dung của trang web này dự định dành cho những người thành thạo tiếng Anh hay tiếng Pháp. Nếu bạn cần thông tin ở trang này hiển thị bằng ngôn ngữ của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.